Odbori Zbora veleučilišta

Za obavljanje poslova iz svog djelokruga, Zbor veleučilišta osniva različita radna tijela, među kojima su i odbori. Predsjednika i članove odbora imenuje Zbor veleučilišta, pri čemu je predsjednik odbora u pravilu dekan veleučilišta kao član Zbora veleučilišta s pravom odlučivanja, a članovi odbora su i drugi zaposlenici veleučilišta. Odbori pripremaju prijedloge akata iz svoje nadležnosti, te ih upućuju na sjednice Zbora veleučilišta, raspravljaju i daju mišljenja o pitanjima iz svoje nadležnosti te obavljaju druge poslove koje im povjeri Zbor veleučilišta.

U ovom trenutku u okviru Zbora veleučilišta Republike Hrvatske djeluju tri stalna odbora:

Odbor za javna veleučilišta

Odbor za javna veleučilišta bavi se specifičnim pitanjima od interesa za javna veleučilišta u sastavu Zbora veleučilišta i hrvatskom sustavu visokog obrazovanja. Odborom predsjeda dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. struč. stud. 

Članovi Odbora dekani su javnih veleučilišta i visokih škola: Međimursko veleučilište u Čakovcu, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina, Veleučilište u Karlovcu, Veleučilište u Požegi, Veleučilište u Rijeci, Veleučilište u Šibeniku, Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru, Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu, Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću, Visoka policijska škola, Veleučilište u Virovitici, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu i Visoko gospodarsko učilište u Križevcima.

Doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. struč. stud., predsjednik Odbora

Odbor za privatna veleučilišta

Odbor za privatna veleučilišta bavi se specifičnim pitanjima od interesa za privatna veleučilišta u sastavu Zbora veleučilišta i hrvatskom sustavu visokog obrazovanja. Odborom predsjeda dekan Visokog učilišta Algebra doc. dr. sc. Mislav Balković, prof. struč. stud.

Članovi Odbora dekani su privatnih veleučilišta i visokih škola: EFFECTUS poduzetnički studiji – visoko učilište, Visoka škola Ivanić-Grad, Edward Bernays Visoka škola, Europska poslovna škola Zagreb, Istarsko veleučilište – Universita Istriana di scienze applicate, Poslovno veleučilište Zagreb, RIT Croatia, RRIF Visoka škola za financijski menadžment, Veleučilište Baltazar Zaprešić, Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Veleučilište Velika Gorica, Veleučilište u Bjelovaru, Visoka poslovna škola PAR, Visoka škola za međunarodne odnose i diplomaciju “Dag Hammarskjold”, Visoka škola za informacijske tehnologije, Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment, Visoka škola za sigurnost, Visoka škola za menadžment i dizajn „Aspira“, Visoko učilište Algebra i Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku – visoka škola.

Doc. dr. sc. Mislav Balković, prof. struč. stud., predsjednik Odbora

Kontakt

E-pošta: odbor-privatni@zbor-veleucilista.hr

Odbor za pravna pitanja

Odbor za pravna pitanja razmatra pravna pitanja iz djelokruga izvođenja stručnih studija, djelovanja javnih i privatnih veleučilišta te ukupne djelatnosti i djelokruga Zbora veleučilišta. Odborom predsjeda dekan Veleučilišta u Šibeniku dr. sc. Ljubo Runjić, prof. struč. stud.

Članovi Odbora za pravna pitanja su: glavna tajnica Vijeća veleučilišta i visokih škola Marija Baričević, Elvira Rakić (Poslovno veleučilište Zagreb), Marin Kundić (Veleučilište u Karlovcu), Zdravka Bilić (Veleučilište u Bjelovaru), Ivan Belaj (Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru), Marija Korunek (Međimursko veleučilište u Čakovcu), Lidija Derdić (Veleučilište Velika Gorica) i Nina Nemčić (Veleučilište Baltazar Zaprešić).

Dr. sc. Ljubo Runjić, prof. struč. stud., predsjednik Odbora

Kontakt

E-pošta: odbor-pravna@zbor-veleucilista.hr