Djelokrug rada Zbora veleučilišta

Uloga Zbora veleučilišta Republike Hrvatske u hrvatskom sustavu visokog obrazovanja te njegov djelokrug rada propisan je člankom 94. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN119/2022): 

(1) Zbor veleučilišta čine dekani svih veleučilišta u Republici Hrvatskoj. Predsjednika Zbora veleučilišta članovi biraju natpolovičnom većinom glasova svih članova.

(2) Zbor veleučilišta razmatra pitanja od zajedničkog interesa za djelovanje i razvoj veleučilišta te obavlja sljedeće poslove:

1. predlaže članove Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj,

2. bira članove matičnih povjerenstava,

3. donosi Nacionalne kriterije za izbor na nastavno radno mjesto na veleučilištu (Nacionalne veleučilišne kriterije),

4. daje preporuke za razvoj veleučilišta,

5. prati i unaprjeđuje Bolonjski proces,

6. predlaže aktivnosti i mjere za povećanje internacionalizacije visokog obrazovanja,

7. obavlja poslove koje mu povjere veleučilišta,

8. obavlja druge poslove propisane ovim Zakonom i drugim propisima.

(3) Zbor veleučilišta, na poziv Ministarstva, imenuje jednog dekana javnog veleučilišta kao predstavnika koji sudjeluje u postupku pregovora za sklapanje kolektivnog ugovora za područje visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti.

(4) Zbor veleučilišta odluke donosi na sjednicama. Sjednicu saziva i njome predsjeda predsjednik Zbora veleučilišta. Način rada Zbora veleučilišta uređuje se poslovnikom o radu Zbora veleučilišta koji donosi Zbor veleučilišta.

(5) U radu Zbora veleučilišta sudjeluje predstavnik Rektorskog zbora, predstavnik Vijeća studenata veleučilišta te predstavnik reprezentativnih sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja bez prava odlučivanja.