Zbor veleučilišta Republike Hrvatske pokrenuo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u vezi s prijedlogom Nacionalnih kriterija za izbor na nastavno radno mjesto na veleučilištu (Nacionalnih veleučilišnih kriterija). Nacionalni veleučilišni kriteriji upućeni u postupak savjetovanja izrađeni su od strane radne skupine Zbora veleučilišta Republike Hrvatske, a prethodno su detaljno raspravljeni od strane članova Zbora veleučilišta Republike Hrvatske.

Postupak savjetovanja započeo je 29. prosinca 2022. godine, a provodi se putem aplikacije e-Savjetovanja. Savjetovanju koje će biti otvoreno 30 dana, do 29. siječnja 2023. godine. može se pristupiti putem sljedeće poveznice.

Nacionalni veleučilišni kriteriji definiraju uvjete za zapošljavanje osoba na nastavna radna mjesta predavača, višeg predavača, profesora stručnog studija, profesora stručnog studija u trajnom izboru, lektora, višeg lektora, umjetničkog suradnika, višeg umjetničkog suradnika i umjetničkog savjetnika na veleučilištima u Republici Hrvatskoj. Na temelju članka 39. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 119/2022) Nacionalne veleučilišne kriterije donosi Zbor veleučilišta Republike Hrvatske.

Odgovori