Vijeće veleučilišta i visokih škola je na svojoj 8. sjednici održanoj 15. rujna 2020. godine donijelo Odluku o pokretanju postupka izbora jednog člana Matičnog povjerenstva za područje tehničkih znanosti i jednog člana Matičnog povjerenstva za područje biotehničkih znanosti.

Sukladno članku 4. Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora, članove matičnih povjerenstava bira Vijeće tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine, a članovi se biraju iz redova nastavnika u nastavnom zvanju profesora visoke škole ili u znanstveno-nastavnom zvanju u odgovarajućem znanstvenom području koji su u radnom odnosu s visokim učilištem iz redova članica Vijeća.

Vijeće poziva visoka učilišta i nastavnike zaposlene na visokih učilištima, koji zadovoljavaju uvjete iz gore navedenog Pravilnika, na predaju kandidatura koje moraju sadržavati Odluku o izboru u odgovarajuće zvanje, životopis te dokument koji potvrđuje da je kandidat u stalnom radnom odnosu na visokom učilištu koje je član Vijeća. Kandidature se predaju e-mailom na maja.segvic@azvo.hr najkasnije sedam dana prije održavanja naredne sjednice Vijeća.

Informacija o terminu održavanja sjednice Vijeća bit će pravovremeno objavljena na web stranici vvivs.hr.